Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego

W dniu 21.10.2021r. w Białej odbyło się szkolenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych i niepełnosprawnych w ramach Projektu „Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Opolskiego na lata 2014-
2020 prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Środkowego z Opola.
W spotkaniu udział wzięło 30 osób z terenu Gminy Biała.
Osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość zapoznania się z ideą ekonomii społecznej, możliwościami jakie daje osobom bezrobotnym, przykładami dobrych praktyk oraz wsparcia dla osób zagrożonych.
 
Ponadto w trakcie spotkania omówiono:

 

 

Wersja XML