Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 19 listopada 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku w dniu 19.11.2021 r zrealizował spotkanie z trenerem na temat profilaktyki przeciwuzależnieniowej z udziałem młodzieży w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. Spotkanie odbyło się pod hasłem „ Życie bez przemocy i uzależnień” i przeprowadzone było w taki sposób by przybliżyć młodzieży problematykę zjawiska przemocy i uzależnień. W spotkaniu uczestniczyło 60 uczniów i cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

Wersja XML